KVKK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

EGE SOĞUTMA SANAYİCİLERİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA
SOĞUTMA DÜNYASI PORTAL HİZMETLERİ AYDINLATMA METNİ

Özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklere duyduğumuz saygı ve verdiğimiz önem nedeniyle kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği (“Dernek”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Tanımlar

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  ifade eder. 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, www.sogutmadunyasi.com web sitesi üzerinden e-bülten aracılığı ile üyelik formu doldurularak elektronik ortamda toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz; SOĞUTMA DÜNYASI PORTAL HİZMETLERİ faaliyetleri kapsamında daha iyi hizmet verilmesi amacıyla toplanmakta; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Derneğimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz (ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kurum adresi, kurumsal telefon numarası, başvuru nedeni, üyelik tipi) gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileri işleme amaçlarımız:

 • SOĞUTMA DÜNYASI PORTAL HİZMETLERİ faaliyetleri kapsamında haberler, faaliyetler, duyurular hakkında e-bülten göndermek, her türlü toplantı, panel, oturum, konferans, açılış, davet gibi etkinlikleri bildirmek,
 • www.sogutmadunyasi.com web sitesi üzerinde üye, girişimci, mentor, yatırımcı olarak farklı kullanıcı tiplerinde başvuruların toplanması,
 • www.sogutmadunyasi.com web sitesi üzerinde yer alan Girişimci Panosu aracılığı ile üye, girişimci, mentor, yatırımcı kullanıcı tipine sahip olan kişilerin ihtiyaç/ sorun tanımlaması yapması, belge yüklemesi,
 • Tüm kullanıcıların girilen ihtiyaç/ sorun tanımlamasını Girişimci Panosu aracılığı ile görebilmesi,
 • www.sogutmadunyasi.com web sitesi üzerinde yer alan Girişimci Panosu aracılığı ile üye, girişimci, mentor, yatırımcı kullanıcı tipine sahip olan kişilerin başka bir kullanıcı tarafından yapılan ihtiyaç/ sorun tanımlamasına çözüm girişi yapması, belge yüklemesi,
 • İhtiyaç/ sorun tanımlaması yapan kullanıcının çözüm girişi yapan kullanıcının çözüm önerisini görebilmesi, çözüm önerisini kabul etmesi,
 • www.sogutmadunyasi.com web sitesi üzerinde yer alan aracılığı ile sorun/ ihtiyaç girişi yapan kullanıcı ile çözüm girişi yapan kullanıcının eşleştirmek,
 • www.sogutmadunyasi.com web sitesi üzerinden toplantı salonu taleplerini toplamak, onaylamak, takvime işlemek,
 • www.sogutmadunyasi.com web sitesi üzerinden kullanıcıların sosyal pano girişlerini toplamak, sosyal panoya işlemek,
 • Kullanıcılar ile iletişimi sağlamak,
 • Üye memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak,
 • İstatistiki bilgi toplamak ve derlemek,
 • Hizmetlerimiz sonucunda oluşacak belge ve bilgi teslimini yapabilmek,
 • Anlaşma sağlanan kurumlar tarafından kullanıcılarımıza yönelik öneri/teklif, sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerileri değerlendirebilmektir.

4. Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Hangi Amaçlarla Paylaşılacağı 

Derneğimiz KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde; Derneğimiz tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kişisel verilerinizi paylaşabilmektedir.

Kişisel verileriniz (ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kurum adresi, kurumsal telefon numarası, başvuru nedeni, üyelik tipi) Girişimci Panosu aracılığıyla ihtiyaç/ sorun tanımlaması yapan kullanıcı ile çözüm önerisi getiren kullanıcı arasında eşleşme sağlandığı durumda taraflara aktarılabilecektir.

Dernek, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, Dernek ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şöyledir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı “www.sogutmadunyasi.com” internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak veya yazılı olarak Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği’nin “Anadolu Caddesi No: 40 Tepekule İş Merkezi, Kat: 2/208 Bayraklı – İZMİR” adresine elden veya posta yoluyla veya kayıtlı elektronik posta (kep) adresi olan essiadii@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Dernek, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

EGE SOĞUTMA SANAYİCİLERİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

İnternet Adresi    :  https://essiad.org.tr

Telefon Numarası :  0 232 4860701

Posta Adresi        :  essiad@essiad.org.tr
Adres                 : Anadolu Caddesi No: 40 Tepekule İş Merkezi, Kat: 2/208 Bayraklı – İZMİR

KEP Adresi           : essiadii@hs01.kep.tr  

Welcome Back!

Aşağıdaki alandan giriş yapın

Yeni Hesap Oluştur!

Formu doldurun

Retrieve your password

Şifre Sıfırlamak için Email veya Kullanıcı adınızı girin!

Add New Playlist